Δωρεές

Δωρεές προς τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος γίνονται δεκτές στο μέτρο που συμπληρώνουν το σκεπτικό συγκρότησης της συλλογής είτε αποτελούν βιβλιογραφικά βοηθήματα που αναδεικνύουν και καταγράφουν το περιεχόμενό των βιβλίων. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να δωρίσετε έναν ή περισσότερους τόμους παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή να αποστείλετε επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: education@onassis.org