Συλλογή

Δημήτριος Πεπαγωμένος. Demetrii Pepagomeni Liber De Podagra, et id Genus Morbis..., Παρίσι, Guillaume Morel, 1558.
Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίδιου αὐτοῦ Δημήτριος Πεπαγωμένος ἔδρασε κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 15ου αἰώνα, ἀσκοῦσε τὸ ἰατρικὸ ἐπάγγελμα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ διατηροῦσε ἀλληλογραφία μὲ λόγιους τῆς τάξης τοῦ Βησσαρίωνα, τοῦ Ἰωάννη Εὐγενικοῦ, κ.ἄ. Ἔγραψε διάφορα ἰατρικὰ συγγράμματα, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα καὶ τὸ Περὶ ποδάγρας, ποὺ μετέφρασε ὁ Μᾶρκος Μουσοῦρος στὴ Ρώμη, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του, τὸ 1517. Ἡ παρούσα ἔκδοση εἶναι ἡ πρώτη, ἐνῶ ἡ δεύτερη τυπώθηκε σὲ ἕνα σύμμικτο τόμο στὸ Παρίσι, μᾶλλον, ἀπὸ τὸν Ἑρρίκο Στέφανο καὶ ἡ τρίτη στὴν Πάντοβα τὸ 1721. Ὅλες οἱ ἐκδόσεις περιλαμβάνουν τὸν ἀφιερωτικὸ πρόλογο τοῦ Μουσούρου, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀρχιεπισκόπου, πρὸς τὸν Scaramuzza Trivulzio, ἐπίσκοπο τοῦ Κόμο, ποὺ ὑπέφερε ἀπὸ ἀρθριτικὰ καὶ ἦταν ὁ πλέον ἔνθερμος ὑποστηρικτής του δίπλα στὸν πάπα Λέοντα Ι΄.
Σχήμα: 15 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 30
Βιβλιογραφία: Brunet II/1, 582
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο