Συλλογή

Σουΐδας. (Σούδα), [Ἔκδοση μὲ τὴ φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ Δημητρίου Χαλκοκονδύλη], Μιλάνο, Johannes Bissolus & Benedictus Mangius, 1499.
Πρώτη ἔκδοση τοῦ Λεξικοῦ τῆς Σούδας (Σουΐδας), ἑνὸς ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἐγκυκλοπαιδικὰ βυζαντινὰ λεξικά, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ πηγὴ γιὰ πρόσωπα καὶ πράγματα ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀπὸ ἀλλοῦ. Τὸ ὀγκῶδες αὐτὸ βιβλίο, σὲ μεγάλο σχῆμα, τυπώθηκε μία καὶ μοναδικὴ φορὰ ἀρχέτυπα στὸ Μιλάνο, ἀπὸ τοὺς Giovanni Bissoli καὶ Benedetto Mangio – πρώην ἀνταγωνιστὲς τοῦ Ἄλδου Μανούτιου στὴ Βενετία. Γιὰ τὴν ἔκδοση συστήθηκε ἐπιτροπὴ στὴν ὁποία συμμετεῖχε ὁ Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, ποὺ ἐπιμελήθηκε φιλολογικὰ τὸ κείμενο, ὁ Antonio Motta, ὁ Giovanni Cattaneo καὶ οἱ τυπογράφοι Bissoli καὶ Mangio. Τὸ Λεξικὸ τυπώθηκε σὲ 880 ἀντίτυπα καὶ ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται δὲν εἶχε τὴν ἀναμενόμενη ἐμπορικὴ ἐπιτυχία. Ὁ Ἄλδος ἀπέκτησε ἕναν ἀριθμὸ ἀντιτύπων τῆς πρώτης ἔκδοσης, ὅπως μαρτυρεῖ καὶ ὁ Κατάλογός του (1503). Στὴ συνέχεια ὅμως, τὸ 1514, προχώρησε σὲ δική του ἔκδοση, βασισμένη μάλιστα σὲ πιὸ ἀξιόπιστο χειρόγραφο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ εἶχε στὴ διάθεσή του ὁ Χαλκοκονδύλης τὸ 1499.
Σχήμα: 33 εκ
Περιγραφή Σελίδων: φ. [516]
Βιβλιογραφία: H 1513δ • BH I/1 (25) • BMC VI, 792 • Census, S 829 • Rhodes, S 14 • ΠΑΠ I, 5323 • ΧΕΤ Ι, 228-230 • ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΝ 86 (13)
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο