Συλλογή

Θεόφιλος Κορυδαλλεύς. Τοῦ Σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου Κορυδαλλέως... Ἔκθεσις περὶ Ἐπιστολικῶν Τύπων... καὶ Ἀφθονίου Προγυμνάσματα καὶ... Ἔκθεσις περὶ ῾Ρητορικῆς... ἐπιμελείᾳ Ἀμβροσίου... Παμπέρεως..., Ἅλλη τῆς Σαξονίας, Τυπογραφία Βάερ, 1768.
Είδος Αντικειμένου: Τυπογραφικό κόσμημα